Regulamin konta

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie sklep internetowy Styl

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Konto

§ 5 Reklamacje

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Zastrzeżenia

 

§ 1 DEFINICJE

 

1. Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której

    Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

2. Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.

3. Sklep – sklep internetowy sklep internetowy Styl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.styl1.pl

4. Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JUZENKÓW URSZULA

    STYL, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez

    Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP , nr REGON 020986043, Żeliszów 25, 59-700 Żeliszów.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 

1. Adres pocztowy: Żeliszów 25, 59-700 Żeliszów

2. Adres e-mail: styl1@styl1.pl

3. Telefon: 512692337

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest: aktywne konto e-mail,

    urządzenie z dostępem do Internetu.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto email.

 

§ 4 KONTO

 

1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez

    Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

    umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail:

    styl1@styl1.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcia Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

§ 5 REKLAMACJE

 

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail styl1@styl1.pl.

2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu

    Konsument może skorzystać m.in. z:

a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,

    do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

    Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

    https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy

   Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie

   sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest

   pod adresem:

   https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

c. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

   http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

§ 6 DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu

    jest Sprzedawca.

2. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas zakładania Konta w Sklepie jest całkowicie

   dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do założenia i prowadzenia Konta.

3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

4. Podane przez Kupującego dane osobowe w związku z Kontem będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko

   w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz w celu realizacji zamówień złożonych poprzez Sklep.

 

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany

    niniejszego regulaminu Konta.

4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu

b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

c. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed

    wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym

    Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy styl1@styl1.pl, czego

    skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej

    zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie

    przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd

    właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień

    Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl